תנאי שימוש

 

הערות מקדימות

 

א. התקנון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס באופן שווה לשני המינים, ויש לראותו כאילו נכתב בשינויים המתחייבים.

 

ב. התקנון מנוסח ביחס לאפליקצית Udrive אך מתייחס באופן זהה גם לאתר www.udrive.co, ויש לראותו כאילו נכתב בשינויים המתחייבים.

 

משתמש יקר,

 

1. ברוך הבא לאפליקצית Udrive (יודרייב) (להלן: "האפליקציה"), המופעלת על ידי חברת "יו.די.אר.וי. יודרייב בע"מ" (להלן: "החברה").

 

2. תקנון זה מפרט את תנאי שימושך באפליקציה ומהווה הסכם בינך (להלן: "המשתמש") לבין החברה בכל הנוגע לשימוש באפליקציה, אתרי אינטרנט, תוכן, מוצרים ושירותים (ה"שירותים") המסופקים על ידי U.D.R.V Udrive חברה פרטית בע"מ.

 

3. גישתך לשירותים וכל שימוש שתעשה בהם מהווים הסכמה להתחייב לתנאים אלה, מה שיוצר התקשרות חוזית בינך לבין החברה. אינך רשאי לגשת לשירותים או לעשות בהם שימוש אם אינך מסכים לתנאים אלה. תנאים אלה גוברים במפורש על הסכמים או הסדרים קודמים עמך. החברה עשויה לבטל באופן מיידי תנאים אלה, או כל שירות הקשור אליך, או באופן כללי להפסיק להציע או למנוע גישה לשירותים, לכולם או לחלקם בכל עת ומכל סיבה.

 

4. תוספות עשויות לחול בנוגע לשירותים מסוימים, כגון פעילות או מבצע קידום מכירות מסוימים, ותוספות אלה יפורטו בעבורך בהקשר של השירותים הרלבנטיים. התוספות מתווספות לתנאים שלהלן, וייחשבו לחלק מהם בכל הנוגע לשירותים הרלבנטיים. התוספות יגברו על האמור בתנאים אלה במקרה של סתירה הנוגעת לשירותים הרלבנטיים.

 

5. החברה רשאית לשנות את התנאים הקשורים לשירותים מעת לעת. התיקונים ייכנסו לתוקף מרגע פרסום התנאים המעודכנים הללו על ידי החברה במיקום זה ובכתובת http://udrive.co/agreement , או מן הרגע שבו המדיניות ששונתה או התוספות יפורסמו בשירות הרלבנטי. המשך הגישה שלך לשירותים או שימושך השוטף בשירותים, לאחר פרסום כמצוין לעיל, מהווים הסכמה להתחייב לתנאים כפי שאלה תוקנו.

 

6. האפליקציה הינה לשימושך האישי והפרטי בלבד, וזאת בתנאי שהינך מסכים לקבל את כל התנאים בתקנון זה ללא כל שינוי. אם אינך מסכים לאחד או יותר מתנאי השימוש הרשומים בתקנון זה, אין אתה רשאי לעשות שימוש כשלהו באפליקציה לכל מטרה שהיא, והינך מתבקש למחוק את האפליקציה מיידית מהמכשיר שלך.

 

7. בשימושך באפליקציה הינך מצהיר שהינך מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, ביחד ולחוד, בכל הנוגע לשימוש באפליקציה ובמידע הקיים באפליקציה או שיהיה קיים בה בעתיד; לתכונות, ליכולות, ולמגבלות של האפליקציה; ולהתאמת האפליקציה לצרכיך.

 

8. הינך נושא באחריות מלאה ובלעדית בכל הנוגע לשימושך באפליקציה.

 

9. החברה עושה כמיטב יכולתה כדי להבטיח שכל המידע באפליקציה אכן נכון, אמין, מדויק, ומעודכן.  למרות האמור, החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה המעורבים בהכנת המידע המופיע באפליקציה אינם אחראים, ולא יהיו מוחזקים על ידך כאחראים, לאי-עדכון ו/או לטעות ו/או לחיסרון או לחוסר-זמינות של כל פריט מידע באפליקציה, וכן לכל הסתמכות של המשתמש (במישרין ו/או בעקיפין) על מידע המופיע באפליקציה, כולל מידע לא-מעודכן ו/או שגוי, או שחסר ואינו מופיע באפליקציה.

 

10. המידע באפליקציה אינו מהווה תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים בתחום. הינך מסכים שלא להסתמך על המידע באפליקציה לצורך החלטות משפטיות, אישיות ו/או כלכליות ו/או אחרות ללא היוועצות בבעלי מקצוע מתאימים.

 

11. הינך מסכים שאין החברה אחראית, ושלא תטען שהחברה אחראית, לכל נזק, כולל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או מיוחד ו/או תוצאתי ו/או ענישתי, שייגרם או עלול להיגרם לך עקב השימוש באפליקציה ו/או במידע מכל סוג שהוא המופיע באפליקציה ו/או החסר בה, וזאת בהיקף המרבי המותר על פי חוק.

 

12. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האפליקציה לפי שיקול דעתה בכל עת, כולל (אך לא מוגבל ל-) שינויים בתכני האפליקציה, בפונקציות, במבנה, בתצוגה, ביכולת הגלישה, בגישה למידע, בנגישות, בזמינות, בקבלת השירותים העיקריים והנלווים בה, וכן שינויים בתנאים הרשומים בתקנון זה ו/או כל שינוי אחר, וזאת ללא מסירת הודעה מראש למשתמש או לכל אדם אחר.  הינך מסכים ומאשר שאין לך ולא תהיה לך כל טענה כנגד החברה בגין זאת.

 

13. החברה רשאית לסגור את האפליקציה, למכורה למפעילים אחרים, לשנות ייעוד, להפוך חלקים נוספים מהאפליקציה או את כולו לנגישים למנויים בלבד, להתנות גישה בתשלום לחלקים ממנו או לכולו ו/או להפסיק את התמיכה האנושית ו/או האוטומטית באפליקציה, והנך מאשר כי אין לך ולא תהיה לך כל טענה כלפי החברה בגין זאת.

 

14. ייתכנו הפרעות, הפסקות, טעויות ותקלות בשירותי האפליקציה כתוצאה מכשל חומרה ו/או תוכנה במערכת האתר, קווי מערכות התקשורת וכשלים אחרים כלשהם.  החברה תעשה כמיטב יכולתה למזער ולתקן כשלים אלו, באם וכאשר יקרו, אך אינה מתחייבת לפתרון מיידי או אחר של הכשלים.

 

15. הפרעה בפעילותה השוטפת והתקינה של האפליקציה אגב ביצוע שינויים ו/או תיקונים ו/או שיפורים לא תהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצידך כנגד החברה.

 

16. החברה עושה כמיטב יכולתה להגן על האפליקציה, על המידע שבה, ועל המידע האישי שהינך מוסר לה, ישירות ו/או דרך האפליקציה ו/או כחלק מהשימוש באפליקציה, מפני תקלות ו/או פריצות ו/או חדירות למערכות מחשוב האפליקציה, וזאת באמצעות יישומם של אמצעי הגנה זמינים וסבירים ושימוש בספקים הנוקטים אמצעים דומים, אך אינה יכולה להבטיח את חסינותה ההרמטית של האפליקציה ושל מערכותיה מפני פריצות עוינות אשר עלולות לגרום לדליפת מידע אישי ו/או להפריע לתקינות האפליקציה ולשבש את פעילותו.  אין החברה אחראית, ולא תישא באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, כלכלי ו/או אישי ו/או אחר, אשר ייגרם כתוצאה מתקלה ו/או אי-זמינות האפליקציה ו/או מפריצה עוינת לאפליקציה ו/או למערכות המיחשוב התומכות בהפעלת האפליקציה.

 

17. החברה אינה מפקחת באופן פרטני על המידע אשר עלול להיות מועלה לאפליקציה על ידי משתמשים אחרים ו/או קהל משתמשים ו/או צדדים שלישיים אחרים המפרסמים באפליקציה, המעלים מידע זה על אחריותם הבלעדית בלבד, ואינה אחראית לתוכן מידע זה. יחד עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעיין בכל פריט מידע המועלה לאפליקציה או דרך האפליקציה, ולהסיר כל פריט מידע שלפי שיקול דעתה הבלעדית אינו מתאים להופיע באפליקציה מכל סיבה שהיא, וזאת בכל עת וללא מתן התראה מוקדמת כלשהיא לגורם שהעלה את המידע.

 

18. החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה המעורבים במתן שירותי האפליקציה אינם אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם מהשימוש באפליקציה ו/או בכל מידע ו/או תוכן מסחרי המוצג באפליקציה מטעם המפרסמים בו ו/או המידע המוצג בכל אפליקציה חיצונית או אתר אינטרנט חיצוני אשר קיים אליו קישור (hyperlink) מהאפליקציה ו/או כל אתר אינטרנט חיצוני אשר קיים בו קישור אל האפליקציה, לרבות הפרת חוק או הפרת זכויות יוצרים המבוצעת או הנגרמת באחד מהאתרים החיצוניים אלו ו/או על ידי ספק המפרסם באפליקציה זו.

 

19. הביקור באתר של המפרסמים באפליקציה ו/או רכישה של מוצר או שירות על ידך מאחד המפרסמים באפליקציה הינם על אחריותך בלבד. החברה אינה נושאת באחריות לכל עיסקה אשר תתבצע מול כל צד שלישי תוך שימוש או בהמשך לשימוש באפליקציה זו, וכן אינה נושאת באחריות לה ו/או לתוצאותיה, לרבות (אך מבלי לגרוע בכלליות האמור) אחריות לטיב מוצרים ושירותים, אף אם יש לטעון שהחברה שימשה כמתווכת בעיסקה זו.

 

20. תוכנה של האפליקציה, עיצוב (לרבות סימנים מסחריים), יישומים וכל מידע ו/או חומר אחר הכלולים באפליקציה מהווים קניין רוחני של החברה והינם נהנים מכל ההגנות על זכויות יוצרים הקיימים בחוק.  אינך רשאי לצלמם, להעתיקם, למוסרם לצד שלישי, להציגם בפומבי, להשכירם, לשדרם, לשכפלם, להפיצם ו/או לנצלם באופן מסחרי כלשהו, בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור בכתב ומראש מאת החברה.

 

21. החברה אינה מתחייבת לגבי נכונות החומר המופיע באפליקציה ו/או לגבי התאמתו/אי התאמתו למבחן זה או אחר לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור בין מבחן רשמי ובין מבחן בלתי רשמי. החברה לא תהיה חייבת ו/או אחראית בין במישרין ובין בעקיפין במתן פיצוי אקראי או באופן מיוחד או פיצוי הנובע כתוצאה משימוש או מאי היכולת להשתמש באפליקציה או בעלות השגת או החלפת טובין או שירותים או כתוצאה מטובין או שירותים שהושגו או נרכשו או עסקות שהתבצעו דרך האפליקציה או כתוצאה מכניסה ללא רשות או משינוי הודעות או נתונים כלשהם לרבות אך ללא הגבלה, פיצויים על אבדן רווחים, זמן, הנאה, שימוש, מידע או כל חומר בלתי מוחשי אחר אפילו אם נמסר לחברה על האפשרות של אבדן שכזה.

 

22. החברה תוכל לשנות או להפסיק את מתן שירותי האפליקציה, בין אם נתנה הודעה על כך מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא לה כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג` אחר בקשר עם הפסקת/שינוי השירות כאמור. אתה מסכים בזה מפורשות כי השימוש באפליקציה ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. אתה מצהיר כי הינך יודע ומסכים כי שירות האפליקציה לשימוש כמות שהוא ולפי מידת זמינותו הקיימת. החברה לא תישא באחריות מסוג כל שהוא, מפורשת או מרומזת, ישירה או עקיפה, בקשר עם מתן השירות באפליקציה, ובכלל זה אחריות למסחור, יכולת התאמה למטרה מסוימת של השירות, וכיו"ב. החברה אינה מתחייבת כי תיענה לכל דרישות המשתמש, או שהשירות לא יופרע ו/או יתקיים בזמן, בבטחה וללא טעויות. כן אין החברה מתחייבת לגבי התוצאות אשר תושגנה כתוצאה משמוש באפליקציה או לגבי הדיוק והאמינות של המידע אשר יושג באמצעותו. החברה אינה מתחייבת ולא תהיה אחראית לגבי כל טובין או שירותים הנרכשים או מושגים באמצעות האפליקציה או כל עסקה אחרת שתתבצע דרכו. שום ייעוץ או מידע בין בעל פה ובין בכתב, אשר ניתנו למשתמש על-ידי יודרייב, אין בהם בכדי להוות משום מתן אחריות בגין אותו מידע ו/או ייעוץ.

 

23. האפליקציה בכללותה - כולל כל המידע המופיע בה, התכנה העומדת בבסיסה, מידע וחומר אשר הגישה נעשית באמצעות האפליקציה - מוגש ומועמד לרשותך כמות שהוא ('as is').

24. אין החברה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית במפורש או במשתמע, לגבי (1) המידע והחומר המצוי באפליקציה; (2) לגבי החומר, המידע והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאפליקציה; (3) לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים אשר הגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האפליקציה; (4) לגבי כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב ההיחשפות או השימוש באפליקציה כמו גם לגבי כל נזק העלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתכנה או בכל אמצעי טכני ואחר המפעיל את האפליקציה או את הגישה לאפליקציה.

 

25. כמו כן, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באפליקציה, שאליהם תגיע. החברה לא תישא באחריות גם למידע ותכנים שיתפרסמו באפליקציה עצמה על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתכמות עליהם או שימוש בהם. החברה אינה מתחייבת ששירותי האפליקציה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.

 

26. החברה רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באפליקציה, כמו גם במידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באפליקציה - לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת קשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים.

 

27. החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים.

 

28. כל חומר אשר יופיע באפליקציה יהיה בבעלותה ומנכסיה של החברה. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באפליקציה - לרבות בעיצוב האפליקציה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, הקלטות וידיאו, הקלטות קול, מצגים אודיו ויזואליים, כל טכנולוגיה ידועה ו/או שתילמד ותיושם בעתיד וכל חומר אחר הכלול באפליקציה - הינן של החברה ובבעלותה הבלעדית. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב. סימני המסחר אשר יופיעו באפליקציה הינם קניינה של החברה בלבד, או במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אף בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת החברה מראש ובכתב.

 

29. חל עליך איסור: (1) להסיר כל התראה בדבר זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או כל קניין אחר מכל חלק של השירותים; (2) לשכפל, לשנות, להכין עבודות נגזרות בהתבסס על, להפיץ, להעניק רישיון, להשכיר, למכור, לשווק, להעביר, להציג בציבור, לבצע בציבור, לשדר, להזרים, להציג בשידור או לנצל בכל דרך את השירותים מלבד כפי שהותר במפורש על ידי החברה (3)  להדר, להנדס לאחור או לפרק את השירותים מלבד כמותר על פי דין; (4) לקשר, לשקף או למסגר חלק כלשהו מהשירותים; (5) לגרום או להפעיל כל תוכנה או script לשם שליפת מידע, בניית אינדקס, סקירה, או כריית מידע מכל סוג, מחלק כלשהו מן השירותים או להעמיס יתר על המידה או לפגוע בפעולה או בתפקוד של מרכיב כלשהו מן השירותים; או (6) לנסות להשיג גישה בלתי מורשית לשירותים, או למערכות ולרשתות הקשורים בהם, או לנסות ולפגוע בכל מרכיב שלהם.

 

30. השאלות המוצגות באפליקציה:

 

a) טורקיה – השאלות המוצגות באפליקציה הינן ציטוט ממאגר השאלות של משרד התחבורה הטורקית, הרשות הטורקית לדרכים והמשרד הלאומי לחינוך ("UDHB" & "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI") כל הזכויות בשאלות המוצגות הן של מדינת טורקיה ומובאות באפליקציה לתלמיד לשם לימוד עצמי, ולשם הוראה ובחינה על ידי אפליקציית הלימוד וההוראה "יודרייב" ניתן לראות את השאלות באתר משרד התחבורה הטורקי.

 

b) רומניה – השאלות המוצגות באפליקציה הינן ציטוט ממאגר השאלות של משרד התחבורה הרומני והרשות הרומנית לדרכים ("ARR" & "DPRCIV") כל הזכויות בשאלות המוצגות הן של מדינת רומניה ומובאות באפליקציה לתלמיד לשם לימוד עצמי, ולשם הוראה ובחינה על ידי אפליקציית הלימוד וההוראה "יודרייב" ניתן לראות את השאלות באתר משרד התחבורה הרומני.

 

c) ישראל – השאלות המוצגות באפליקציה החל מבחינות מועד אפריל 2011 ואילך הינן ציטוט ממאגר השאלות של משרד התחבורה, כל הזכויות בשאלות המוצגות הן של מדינת ישראל ומובאות באפליקציה לתלמיד לשם לימוד עצמי, ולשם הוראה ובחינה על ידי אפליקציית הלימוד וההוראה "יודרייב" ניתן לראות את השאלות באתר משרד התחבורה הישראלי.

 

31. אם כל הוראה הנכללת בתנאים אלה תיקבע כבלתי חוקית, כחסרת תוקף או כבלתי ניתנת לאכיפה, בשלמותה או בחלקה, על פי כל דין, כי אז לא ייחשבו הוראה זו, או החלק ממנה, עוד כחלק מתנאים אלה, אולם לא יהיה בכך כדי לפגוע בחוקיותם, בתקפותם וביכולת האכיפה של שאר ההוראות הנכללות בתנאים אלה. במקרה זה, יחליפו הצדדים את ההוראה הבלתי חוקית, חסרת התוקף או הבלתי ניתנת לאכיפה או אותו חלק ממנה, בהוראה חוקית, תקפה וניתנת לאכיפה שתהיה בעלת השפעה דומה ככל שהדבר יתאפשר חוקי להוראה המקורית, כולה או חלקה, שהתגלתה כחסרת תוקף או כבלתי ניתנת לאכיפה, תוך שמירה על תוכנם ותכליתם של תנאים אלה. תנאים אלה מהווים את מלוא ההסכם וההבנות בין הצדדים בכל הנוגע לנושא דנן והם מחליפים וגוברים על כל הסכם או התחייבות קודמים, או בו-זמניים, הנוגעים לאותו נושא. בתנאים אלה, פירוש המילה "כולל" הינו "כולל, בין היתר".

 

32. על השימוש באפליקציה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לאפליקציה ו/או הנובע מתקנון זה יהיה בית המשפט בירושלים שיש לו סמכות עניינית בנושא.