תנאי שימוש

 

הערות מקדימות

 

א. התקנון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס באופן שווה לשני המינים, ויש לראותו כאילו נכתב בשינויים המתחייבים.

 

ב. התקנון מנוסח ביחס למוצרים הבאים של חברת Udrive הנגישים לציבור דרך אתרי האינטרנט ואפליקציות המובייל של המוצרים, להלן המוצרים:

ב.1. המדריך המלא להוצאת רישיון נהיגה

ב.2. לימוד תאוריה בקלות ובמהירות

ב.3. הרשת ללימוד נהיגה (קרי הפלטפורמה – Marketplace)

 

כללי

 

1. ברוך הבא למוצרי ושירותי חברת יודרייב (Udrive) (להלן: המדריך המלא להוצאת רישיון נהיגה, לימוד תאוריה בקלות ובמהירות (Learn Driving Theory), הרשת ללימוד נהיגה ("Marketplace")), המופעלים על ידי חברת "יו.די.אר.וי. יודרייב בע"מ" (להלן: "החברה").

 

2. תקנון זה מפרט את תנאי שימושך במוצרי ובשירותי החברה באתרי האינטרנט ו/או באפליקציות של החברה ומהווה הסכם בינך (להלן: "המשתמש") לבין החברה בכל הנוגע לשימוש באתרי האינטרנט, באפליקציות, תוכן, מוצרים ושירותים (ה"שירותים") המסופקים על ידי U.D.R.V Udrive חברה פרטית בע"מ.

 

3. באם הינך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). אם אתה (או הוריך) אינכם מסכימים לתנאי השימוש במוצרי ובשירותי החברה, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש מוצרים ושירותים אלו לכל מטרה שהיא.

 

4. השימוש באתרי האינטרנט ובאפליקציות של החברה ובתכנים המוצגים בהם באמצעות מכשירי קצה שונים כפוף לתנאי שימוש אלו ("תנאי השימוש"). אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו.

 

5. גישתך לשירותים וכל שימוש שתעשה בהם מהווים הסכמה להתחייב לתנאים אלה, מה שיוצר התקשרות חוזית בינך לבין החברה. אינך רשאי לגשת לשירותים או לעשות בהם שימוש אם אינך מסכים לתנאים אלה. תנאים אלה גוברים במפורש על הסכמים או הסדרים קודמים עמך. החברה עשויה לבטל באופן מיידי תנאים אלה, או כל שירות הקשור אליך, או באופן כללי להפסיק להציע או למנוע גישה לשירותים, לכולם או לחלקם בכל עת ומכל סיבה. המשך הגישה שלך לשירותים או שימושך השוטף בשירותים, לאחר פרסום כמצוין לעיל, מהווים הסכמה להתחייב לתנאים כפי שאלה תוקנו.

 

6. אתרי האינטרנט ו/או האפליקציות של החברה הינה לשימושך האישי והפרטי בלבד, וזאת בתנאי שהינך מסכים לקבל את כל התנאים בתקנון זה ללא כל שינוי. אם אינך מסכים לאחד או יותר מתנאי השימוש הרשומים בתקנון זה, אין אתה רשאי לעשות שימוש כשלהו באתר ו/או באפליקציה לכל מטרה שהיא, והינך מתבקש למחוק את האפליקציה מיידית מהמכשיר שלך ולחדול לגשת לאתר האינטרנט של המוצר.

 

7. תוספות עשויות לחול בנוגע לשירותים מסוימים, כגון פעילות או מבצע קידום מכירות מסוימים, ותוספות אלה יפורטו בעבורך בהקשר של השירותים הרלבנטיים. התוספות מתווספות לתנאים שלהלן, וייחשבו לחלק מהם בכל הנוגע לשירותים הרלבנטיים. התוספות יגברו על האמור בתנאים אלה במקרה של סתירה הנוגעת לשירותים הרלבנטיים.

 

יצירת חשבון במוצרי ושירותי החברה (הרשמה)

 

8. בכדי להירשם לשירותים מסוימים באתר, ייתכן כי תתבקש לספק לחברה מספר פרטים אודותיך אשר יופיעו בחלק באתר המכונה "אזור אישי". האזור האישי הינו משותף לכל מוצרי ושירותי חברת Udrive, לרבות המדריך המלא להוצאת רישיון נהיגה, לימוד תאוריה בקלות ובמהירות, הרשת ללימודי נהיגה, וכן כל מוצר ושירות אחר שחברת Udrive מציעה לפי שיקול דעתה של החברה וזאת בגלישה לאתרי האינטרנט דרך מחשב ו/או בגישה למוצרים ולשירותים דרך מכשיר כף יד, סלולר וכיוצ"ב. פרטים אלו נושאים אופי אישי. הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה באיסוף ובשימוש במידע כאמור מפורטים בתנאי הפרטיות ("מדיניות הפרטיות").

 

9. במהלך הרישום תתבקש לספק לחברה מידע שיכלול, בין היתר, את שמך המלא, כתובת דואר אלקטרוני, מען ומספר טלפון, חלק מהנתונים שתתבקשו למסור הינם פרטי חובה – כלומר לא ניתן להירשם מבלי למסור פרטים אלו - פרטי החובה יסומנו באופן מפורש. בנוסף לפרטים אלו הינך מתבקש לבחור סיסמה, אשר תשמש בזיהויך לצורך קבלת השירותים ("טופס הרישום"), ייתכן כי בחלק ממוצרי ושירותי החברה, החברה תבחר סיסמה אישית באופן אקראי עבורך. הינך אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה ומתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת. משתמש אשר מילא את טופס הרישום יקרא להלן: "משתמש Udrive". יובהר כי מילוי טופס הרישום מהווה הסכמתך לרישומך בכל מוצרי ושירותי חברת Udrive, יובהר כי לא ניתן להירשם רק לחלק מוצרי ושירותי החברה.

 

10. במסגרת ההרשמה למוצרי ושירותי החברה מתאפשר קישור בין כתובת הדואר האלקטרוני אשר סופקה על ידך לחברה לבין חשבון הפייסבוק הפרטי שלך באתר פייסבוק ("חשבון הפייסבוק") או לחשבון הגוגל הפרטי שלך באתר גוגל ("חשבון גוגל"). עם זאת, יובהר כי בכדי לאפשר קישור בין חשבון הפייסבוק או חשבון הגוגל למוצרי ושירותי החברה, תידרש לתת הסכמתך מראש, באמצעות מסך אישור סטנדרטי של אתר פייסבוק או גוגל.

 

11. הינך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך, כפי שמתבקש בטופסי הרישום למוצרים ולשירותים של החברה. כמו כן, הינך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ודיוקו.

 

12. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה בשירותיה, בכל מקרה בו החברה תהא סבורה, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כי המידע שמסרת אינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, ו/או נעשה שלא כדין ו/או תוך הפרת תנאי שימוש אלה ו/או מעשה עבירה ו/או מעשה מרמה או שלא כדין מכל בחינה שהיא, והכל עם או בלי הודעה מוקדמת.

 

13. משתמש רשאי להירשם/לפתוח/לנהל חשבון אחד בלבד. פתיחת ו/או ניהול מס' חשבונות במקביל מהווים איסור והפרה של תנאי השימוש של מוצרי ושירותי החברה.

 

מידע ותוכן

 

14. באתר מתפרסמים הן תכנים שמקורם במשתמשי האתר והן תכנים שמקורם בחברה ו/או מורים ובתי ספר לנהיגה, לרבות אפשרות ביצוע חיתוכים ומיונים של תכנים בהתאם לקטגוריות מוגדרות מראש ומילות מפתח מדויקות ("הסיווגים").  החברה לא תהא אחראית לטעויות, השמטת פרטים ו/או לאי-דיוקים העלולים להתרחש כתוצאה משימוש בסיווגים האמורים.

 

15. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האתר ו/או את האפליקציה לפי שיקול דעתה בכל עת, כולל (אך לא מוגבל ל-) שינויים בתכנים, בפונקציות, במבנה, בתצוגה, ביכולת הגלישה, בגישה למידע, בנגישות, בזמינות, בקבלת השירותים העיקריים והנלווים בה, וכן שינויים בתנאים הרשומים בתקנון זה ו/או כל שינוי אחר, וזאת ללא מסירת הודעה מראש למשתמש או לכל אדם אחר.  הינך מסכים ומאשר שאין לך ולא תהיה לך כל טענה כנגד החברה בגין זאת.

 

16. החברה עושה כמיטב יכולתה כדי להבטיח שכל המידע בשירותיה אכן נכון, אמין, מדויק, ומעודכן.  למרות האמור, החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה המעורבים בהכנת המידע המופיע בשירותיה אינם אחראים, ולא יהיו מוחזקים על ידך כאחראים, לאי-עדכון ו/או לטעות ו/או לחיסרון או לחוסר-זמינות של כל פריט מידע בשירותיה, וכן לכל הסתמכות של המשתמש (במישרין ו/או בעקיפין) על מידע המופיע בשירותיה, כולל מידע לא-מעודכן ו/או שגוי, או שחסר ואינו מופיע באתר ו/או באפליקציה.

 

17. המידע באתר ו/או באפליקציה אינו מהווה תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים בתחום. הינך מסכים שלא להסתמך על המידע באתר ו/או באפליקציה לצורך החלטות משפטיות, אישיות ו/או כלכליות ו/או אחרות ללא היוועצות בבעלי מקצוע מתאימים.

 

18. החברה אינה מתחייבת לגבי נכונות החומר המופיע באתר ו/או באפליקציה ו/או לגבי התאמתו/אי התאמתו למבחן זה או אחר, למורה זה או אחר ולבית ספר זה או אחר ולרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור בין מבחן רשמי ובין מבחן בלתי רשמי. החברה לא תהיה חייבת ו/או אחראית בין במישרין ובין בעקיפין במתן פיצוי אקראי או באופן מיוחד או פיצוי הנובע כתוצאה משימוש או מאי היכולת להשתמש באתר ו/או באפליקציה או בעלות השגת או החלפת טובין או שירותים או כתוצאה מטובין או שירותים שהושגו או נרכשו או עסקות שהתבצעו דרך האתר ו/או האפליקציה או כתוצאה מכניסה ללא רשות או משינוי הודעות או נתונים כלשהם לרבות אך ללא הגבלה, פיצויים על אבדן רווחים, זמן, הנאה, שימוש, מידע או כל חומר בלתי מוחשי אחר אפילו אם נמסר לחברה על האפשרות של אבדן שכזה.

 

19. אתרי האינטרנט ו/או האפליקציות של החברה בכללותם - כולל כל המידע המופיעים בשירותי החברה השונים, התכנה העומדת בבסיסה, מידע וחומר אשר הגישה נעשית באמצעות האתר ו/או האפליקציה - מוגש ומועמד לרשותך כמות שהוא ('as is').

 

20. אין החברה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית במפורש או במשתמע, לגבי (1) המידע והחומר המצוי במוצריה; (2) לגבי החומר, המידע והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר ו/או לאפליקציה; (3) לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים אשר הגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן שירותיה; (4) לגבי כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב ההיחשפות או השימוש בשירותי החברה דרך גלישה לאתר ו/או דרך שימוש באפליקציה כמו גם לגבי כל נזק העלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתכנה או בכל אמצעי טכני ואחר המפעיל את האתר ו/או האפליקציה.

 

21. החברה אינה מפקחת באופן פרטני על המידע אשר עלול להיות מועלה לשירותיה על ידי משתמשים אחרים ו/או קהל משתמשים ו/או צדדים שלישיים אחרים המפרסמים בשירותיה, המעלים מידע זה על אחריותם הבלעדית בלבד, ואינה אחראית לתוכן מידע זה. יחד עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעיין בכל פריט מידע המועלה לשירותיה או דרך האתר ו/או דרך האפליקציה, ולהסיר כל פריט מידע שלפי שיקול דעתה הבלעדית אינו מתאים להופיע בשירותיה מכל סיבה שהיא, וזאת בכל עת וללא מתן התראה מוקדמת כלשהיא לגורם שהעלה את המידע.

 

הגבלת אחריות של החברה ומי מטעמה

 

22. החברה רשאית לסגור את השירות, למכורה למפעילים אחרים, לשנות ייעוד, להפוך חלקים נוספים מהשירות או את כולו לנגישים למנויים בלבד, להתנות גישה בתשלום לחלקים ממנו או לכולו ו/או להפסיק את התמיכה האנושית ו/או האוטומטית בשירותיה, והנך מאשר כי אין לך ולא תהיה לך כל טענה כלפי החברה בגין זאת.

 

23. ייתכנו הפרעות, הפסקות, טעויות ותקלות בשירותי החברה כתוצאה מכשל חומרה ו/או תוכנה במערכת האתר, קווי מערכות התקשורת וכשלים אחרים כלשהם.  החברה תעשה כמיטב יכולתה למזער ולתקן כשלים אלו, באם וכאשר יקרו, אך אינה מתחייבת לפתרון מיידי או אחר של הכשלים.

 

24. הפרעה בפעילותה השוטפת והתקינה של השירותים שהחברה מציעה אגב ביצוע שינויים ו/או תיקונים ו/או שיפורים לא תהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצידך כנגד החברה.

 

25. החברה עושה כמיטב יכולתה להגן על שירותיה- האתר ו/או האפליקציה, על המידע שבה, ועל המידע האישי שהינך מוסר לה, ישירות ו/או דרך הפלטפורמות השונות ו/או כחלק מהשימוש בשירותיה, מפני תקלות ו/או פריצות ו/או חדירות למערכות מחשוב לתשתיות החברה, וזאת באמצעות יישומם של אמצעי הגנה זמינים וסבירים ושימוש בספקים הנוקטים אמצעים דומים, אך אינה יכולה להבטיח את חסינותה ההרמטית של האתר ו/או האפליקציה ושל מערכותיה מפני פריצות עוינות אשר עלולות לגרום לדליפת מידע אישי ו/או להפריע לתקינות המערכת ולשבש את פעילותו.  אין החברה אחראית, ולא תישא באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, כלכלי ו/או אישי ו/או אחר, אשר ייגרם כתוצאה מתקלה ו/או אי-זמינות השירות ו/או מפריצה עוינת לשירות ו/או למערכות המחשוב התומכות בהפעלת שירותי החברה.

 

26. החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה המעורבים במתן השירותים אינם אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם מהשימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בכל מידע ו/או תוכן מסחרי המוצג באתר ו/או באפליקציה מטעם המפרסמים בו ו/או המידע המוצג בכל אפליקציה חיצונית או אתר אינטרנט חיצוני אשר קיים אליו קישור (hyperlink) מהאתר ו/או האפליקציה ו/או כל אתר אינטרנט חיצוני אשר קיים בו קישור אל מוצרי החברה, לרבות הפרת חוק או הפרת זכויות יוצרים המבוצעת או הנגרמת באחד מהאתרים החיצוניים אלו ו/או על ידי ספק המפרסם במוצרי החברה.

 

27. החברה תוכל לשנות או להפסיק את מתן שירותיה באתר ו/או באפליקציה, בין אם נתנה הודעה על כך מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא לה כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג` אחר בקשר עם הפסקת/שינוי השירות כאמור. אתה מסכים בזה מפורשות כי השימוש בשירותי החברה דרך האתר ו/או דרך האפליקציה ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. אתה מצהיר כי הינך יודע ומסכים כי שירותי החברה באתר ו/או באפליקציה לשימוש כמות שהוא ולפי מידת זמינותו הקיימת. החברה לא תישא באחריות מסוג כל שהוא, מפורשת או מרומזת, ישירה או עקיפה, בקשר עם מתן השירות, ובכלל זה אחריות למסחור, יכולת התאמה למטרה מסוימת של השירות, וכיו"ב. החברה אינה מתחייבת כי תיענה לכל דרישות המשתמש, או שהשירות לא יופרע ו/או יתקיים בזמן, בבטחה וללא טעויות. כן אין החברה מתחייבת לגבי התוצאות אשר תושגנה כתוצאה מהשימוש בשירותיה או לגבי הדיוק והאמינות של המידע אשר יושג באמצעותו. החברה אינה מתחייבת ולא תהיה אחראית לגבי כל טובין או שירותים הנרכשים או מושגים באמצעות האתר ו/או האפליקציה או כל עסקה אחרת שתתבצע דרכו. שום ייעוץ או מידע בין בעל פה ובין בכתב, אשר ניתנו למשתמש על-ידי יודרייב, אין בהם בכדי להוות משום מתן אחריות בגין אותו מידע ו/או ייעוץ.

 

28. בשימושך באתר ו/או באפליקציה הינך מצהיר שהינך מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, ביחד ולחוד, בכל הנוגע לשימוש באתר ו/או באפליקציה ובמידע הקיים באתר ו/או באפליקציה או שיהיה קיים בה בעתיד; לתכונות, ליכולות, ולמגבלות של האתר ו/או האפליקציה; ולהתאמת האתר ו/או האפליקציה לצרכיך.

 

29. הינך נושא באחריות מלאה ובלעדית בכל הנוגע לשימושך באתר ו/או באפליקציה.

 

 

יצירת קשר עם מורים ובתי ספר לנהיגה

 

30. בחלק ממוצרי ושירותי החברה יופיעו מספרי טלפון של מורים ובתי ספר לנהיגה, ייתכן כי החברה תבחר להציג מספרי טלפון של בתי עסק נוספים המספקים שירותים כאלו ואחרים לקהל המשתמשים של החברה.

ממספרי הטלפון הנכללים באתר הינם חלק משירות תוכן המופעל על-ידי החברה, ומספרים אלו מפנים את המתקשר למורה נהיגה או לבית ספר לנהיגה המתפרסם באתר. משתמש העושה שימוש במספר המוצג, מסכים כי החברה תהא רשאית לשמור את מספר הטלפון ממנו התקשר, לכלול אותו במאגר מידע או ליצור באמצעותו קשר עם המשתמש. החברה לא תעשה שימוש במידע כאמור לצרכים פרסומיים וכן לא תעביר את המידע לצד שלישי כלשהו. בשימוש במספר המוצג יחול חיוב בגין כל שיחה מרגע סיום החיוג, גם אם שיחה זו לא נענתה על ידי המורה לנהיגה או בית הספר לנהיגה. לגולש אפשרות לצפות במספר הטלפון הישיר של המורה לנהיגה ו/או של בית הספר לנהיגה ולהתקשר אליו ישירות.

a. המספר המוצג עשוי להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

b. ניתן ליצור קשר עם חלק מהמורים לנהיגה ובתי הספר לנהיגה המפורסמים באתר באמצעות כפתור ההתקשרות. השימוש בשירות שיחת חינם יהא מוגבל ביחס למספר הטלפון של המתקשר  וביחס למספר הטלפון של המורה לנהיגה ושל בית הספר לנהיגה ובהתאם לשיקול דעתה של החברה.

 

31. בחירה בכפתור "צור קשר" ומילוי פרטי הגולש הנדרשים (לרבות שם ומספר טלפון) בשדות הרלוונטיים תאפשר למורה לנהיגה ו/או לבית הספר לנהיגה ו/או לבית העסק ליצור קשר ישיר עם הגולש באמצעות פרטים אלו. כמו כן, באתר מופעלת מערכת פניות לסיוע ביצירת קשר עם הספקים השונים המופיעים באתר. במסגרת כרטיסי המידע האישיים של ספקים אלו ובמקומות נוספים באתר מופעלים טפסי "יצירת קשר" ("שירות סיוע ביצירת קשר") אשר נועדו לסייע ביצירת קשר ראשוני והעברת פניות התעניינות ראשוניות מגולשים רשומים אל נותני השירותים הרלוונטיים. המידע והפרטים אשר הוזנו על ידי הגולש הרשום בטופס שירות סיוע ביצירת קשר יועברו לנתוני שירותים אלו. מובהר כי החברה אינה מתחייבת כי נותני השירותים ייצרו קשר עם הגולש, וכי כל תפקידה של החברה מתמצה בהעברת פרטיי הגולש אל נותני השירותים השונים. יובהר כי מטרתו של שירות סיוע ביצירת קשר הינה לסייע ביצירת קשר בלבד וכי הוא אינו מתאים להתייעצויות או לבעיות דחופות, בהן יש צורך בפגישה דחופה. בכל מקרה דחוף אנו ממליצים לפנות ישירות לנותן השירותים הרלוונטי לפנייה.

 

32. בגין יצירת קשר ו/או שירות הסיוע ביצירת קשר כאמור לא יחויב הגולש בתשלום. יובהר כי יצירת הקשר עם הגולש הינה באחריות נותני השירותים בלבד- מורים לנהיגה, בתי ספר לנהיגה, בתי עסק שונים וכי לחברה לא תהא כל אחריות בגין נזק ו/או מטרד אשר יגרמו לגולש, במישרין או בעקיפין, משימוש בשירותים אלו.

 

33. הגולש יודע כי במסירת מספר הטלפון הנייד ו/או פרטים נוספים על ידו לחברה במסגרת השירותים המפורטים בסעיף ‏4 זה, הוא מאשר כי החברה תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידו ומידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עימו ומתן שירותי דיוור ישיר.

 

34. תוצאות החיפוש מוגבלות לנותני השירותים ובתי העסק המצויים במאגרי חברת Udrive. באין תוצאה מדויקת, תתקבל תוצאה בקירוב. בשימוש בשירות מסכים הגולש לקבלת פרטי מורה לנהיגה ו/או בית ספר לנהיגה ו/או בית עסק בנוסף לנותן השירותים ו/או בית העסק המבוקש.

 

הטבות, הצעות שיווקיות ופרסום

 

35. הביקור באתר של המפרסמים באתר ו/או באפליקציה ו/או רכישה של מוצר או שירות על ידך מאחד המפרסמים באתר ו/או באפליקציה הינם על אחריותך בלבד. החברה אינה נושאת באחריות לכל עסקה אשר תתבצע מול כל צד שלישי תוך שימוש או בהמשך לשימוש באתר ו/או באפליקציה זו, וכן אינה נושאת באחריות לה ו/או לתוצאותיה, לרבות (אך מבלי לגרוע בכלליות האמור) אחריות לטיב מוצרים ושירותים, אף אם יש לטעון שהחברה שימשה כמתווכת בעסקה זו.

 

36. החברה רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתר ו/או באפליקציה, כמו גם במידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר ו/או באפליקציה - לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת קשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים.

 

37. החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים.

 

38. החברה מאפשרת למורים ולבתי ספר לנהיגה ולבתי עסקים שונים ושאר נותני שירותים להציע לגולשים את מוצריהם ו/או שירותיהם בהנחה או בהטבה, באמצעות שוברי הטבה ייעודיים ("קופונים") והצעות שיווקיות כלליות. השימוש בהטבות אלו הינן בהתאם לתנאים המקובלים בבית העסק אשר במסגרתו ימומשו ההטבות והקופונים, ובכפוף להצגת הצעות שיווקיות, הנחות, הטבות וקופונים בעלי תוקף בלבד. ההנחה ו/או ההטבה תבוצע ישירות על ידי בית העסק או נותן השירות ובאחריותו הבלעדית, והחברה אינה נושאת בכל אחריות בקשר עם הקופונים, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות בנוגע לאופן מימושם, תוקפם, איכותם והתאמתם לפרסום באתר או לצרכי הגולש.

 

מחירים מומלצים

 

39. החברה מציגה באתר את מחיריהם של מוצרים ושירותים שונים, כפי שהתקבלו ממורים לנהיגה, מבתי ספר לנהיגה ומבתי עסקים, נותני השירותים ו/או המפרסמים השונים וכן ממקורות שונים, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה ("מחירים מומלצים").

 

40. השימוש ב"מחירים המומלצים" הינו בהתאם לתנאי השימוש. המחירים המומלצים הינם מחירים מומלצים ביחס לשירות ו/או למוצר ממוצע ומקובל. החברה אינה מתחייבת לכך שהמחירים משקפים בהכרח את מחיר השוק המתאים לכל סוג וסוג של שירות או מוצר, וייתכנו שירותים ומוצרים מקבילים שמחירי השוק שלהם נמוכים או גבוהים יותר מהמחירים המוצגים. המחירים המומלצים הינם בבחינת אמת מידה ממוצעת בלבד ולחברה אין כל אחריות, ישירה או עקיפה, לנתונים המופיעים במחירים המומלצים ולכל שימוש שיעשה בהם על ידך .

 

41. החברה לא תהא אחראית לפערים, לאי-דיוקים ו/או לטעויות אשר יהיו בין המחירים המומלצים לבין המחיר אשר נגבה בפועל על ידי בית העסק ו/או נותן השירות ולא תחוב בכל נזק ו/או חסרון כיס שיגרם לך או לצד שלישי כתוצאה מהסתמכות על המוצג במחירים המומלצים.

 

קניין רוחני

 

42. תוכנה של האתר ו/או האפליקציה, עיצוב (לרבות סימנים מסחריים), יישומים וכל מידע ו/או חומר אחר הכלולים באתר ו/או באפליקציה מהווים קניין רוחני של החברה והינם נהנים מכל ההגנות על זכויות יוצרים הקיימים בחוק.  אינך רשאי לצלמם, להעתיקם, למוסרם לצד שלישי, להציגם בפומבי, להשכירם, לשדרם, לשכפלם, להפיצם ו/או לנצלם באופן מסחרי כלשהו, בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור בכתב ומראש מאת החברה.

 

43. כל חומר אשר יופיע באתר ו/או באפליקציה יהיה בבעלותה ומנכסיה של החברה. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני במוצריה - לרבות בעיצוב האפליקציה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, הקלטות וידיאו, הקלטות קול, מצגים אודיו ויזואליים, כל טכנולוגיה ידועה ו/או שתילמד ותיושם בעתיד וכל חומר אחר הכלול בשירותי החברה הזמינים דרך גלישה לאתר ו/או שימוש באפליקציה - הינן של החברה ובבעלותה הבלעדית. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב. סימני המסחר אשר יופיעו במוצרי החברה הינם קניינה של החברה בלבד, או במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אף בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת החברה מראש ובכתב.

 

44. חל עליך איסור: (1) להסיר כל התראה בדבר זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או כל קניין אחר מכל חלק של השירותים; (2) לשכפל, לשנות, להכין עבודות נגזרות בהתבסס על, להפיץ, להעניק רישיון, להשכיר, למכור, לשווק, להעביר, להציג בציבור, לבצע בציבור, לשדר, להזרים, להציג בשידור או לנצל בכל דרך את השירותים מלבד כפי שהותר במפורש על ידי החברה (3)  להדר, להנדס לאחור או לפרק את השירותים מלבד כמותר על פי דין; (4) לקשר, לשקף או למסגר חלק כלשהו מהשירותים; (5) לגרום או להפעיל כל תוכנה או script לשם שליפת מידע, בניית אינדקס, סקירה, או כריית מידע מכל סוג, מחלק כלשהו מן השירותים או להעמיס יתר על המידה או לפגוע בפעולה או בתפקוד של מרכיב כלשהו מן השירותים; או (6) לנסות להשיג גישה בלתי מורשית לשירותים, או למערכות ולרשתות הקשורים בהם, או לנסות ולפגוע בכל מרכיב שלהם.

 

שונות

 

45. אם כל הוראה הנכללת בתנאים אלה תיקבע כבלתי חוקית, כחסרת תוקף או כבלתי ניתנת לאכיפה, בשלמותה או בחלקה, על פי כל דין, כי אז לא ייחשבו הוראה זו, או החלק ממנה, עוד כחלק מתנאים אלה, אולם לא יהיה בכך כדי לפגוע בחוקיותם, בתקפותם וביכולת האכיפה של שאר ההוראות הנכללות בתנאים אלה. במקרה זה, יחליפו הצדדים את ההוראה הבלתי חוקית, חסרת התוקף או הבלתי ניתנת לאכיפה או אותו חלק ממנה, בהוראה חוקית, תקפה וניתנת לאכיפה שתהיה בעלת השפעה דומה ככל שהדבר יתאפשר חוקי להוראה המקורית, כולה או חלקה, שהתגלתה כחסרת תוקף או כבלתי ניתנת לאכיפה, תוך שמירה על תוכנם ותכליתם של תנאים אלה. תנאים אלה מהווים את מלוא ההסכם וההבנות בין הצדדים בכל הנוגע לנושא דנן והם מחליפים וגוברים על כל הסכם או התחייבות קודמים, או בו-זמניים, הנוגעים לאותו נושא. בתנאים אלה, פירוש המילה "כולל" הינו "כולל, בין היתר".

 

46. על השימוש באתר ו/או באפליקציה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לאתר ו/או לאפליקציה ו/או הנובע מתקנון זה יהיה בית המשפט בירושלים שיש לו סמכות עניינית בנושא.

 

יצירת קשר

 

47. בכל שאלה בנושא מדיניות הפרטיות – אנא צור קשר עם החברה באמצעות דוא"ל – support@udrive.co